การขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

การขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับ 5 ประเทศยุโรปตะวันออก

รวบรวมข้อมูลการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับสำหรับ 5 ประเทศยุโรปตะวันออก ฮังการี, โครเอเชีย, สโลวีเนีย, โรมาเนีย และบัลแกเรีย รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียม, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล, เว็บไซต์ที่สำคัญ

Hungary

การขอวีซ่าเชงเก้นฮังการี

สําหรับคนไทยยังต้องขอวีซ่าเข้าประเทศฮังการี แต่ถ้าเผอิญเรามีวีซ่าเชงเก้น หรือเรสซิเดนท์เพอร์มิทที่ออกโดยประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเชงเก้นและยังไม่หมดอายุ จะสามารถเข้าออกประเทศฮังการีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเป็นเวลารวมกันสูงสุด 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้ง 26 ประเทศ

การขอวีซ่าให้ไปยื่นด้วยตัวเอง หรือยื่นผ่านบริษัททัวร์ในกรณีที่ไปกับกรุ๊ปทัวร์ แต่ยังคงต้องเซ็นชื่อบนฟอร์มขอวีซ่าด้วยตัวเอง (แบบฟอร์มโหลดได้ที่ http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-application-forms) โดยยืนล่วงหน้าได้เร็วสุด 3 เดือนก่อนการเดินทาง และช้าสุด 15 วันก่อนการเดินทาง ปกติแล้ว กงสุลจะใช้เวลาพิจารณา 15 วัน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) แต่อาจใช้เวลามากถึง 30-60 วันในกรณีที่ต้องพิจารณาพิเศษ

ที่อยู่ : ตึกปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2118-9600
อีเมล์ : mission.bgkamfa.gov.hu
เว็บไซต์ : http://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-for-visa

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่กรอกครบถ้วน และเซ็นลายเซ็นให้เหมือนในเล่มพาสปอร์ต
2. พาสปอร์ต ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และคงมีอายุเหลืออีกอย่างต่ำ 3 เดือนหลังจากวันสุดท้ายของการเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2×2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
4. แผนการเดินทางว่าไป-กลับเมื่อไหร่ วันไหนอยู่ประเทศไหนบ้าง
5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ยังไม่ต้องจ่ายเงิน)
6. หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองที่ทางโรงแรมอีเมล์มาให้หรือจากเว็บไซต์ที่เราจอง)
7. หลักฐานการทํางานจากนายจ้าง เขียนรับรองตําแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจํานวนวันลา หรือใบรับรองสถานะนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาในกรณีที่ยังเรียนอยู่ หรือใบจดทะเบียนบริษัทในกรณีที่มีบริษัทเป็นของตัวเอง
8. หลักฐานด้านการเงิน เช่น แบงค์สเตทเมนท์ย้อนหลัง 3 เดือน (ไม่มีการกําหนดยอดขั้นต่ำ
จากทางกงสุล) หรือสลิปเงินบําเหน็จบํานาญ หรือตัวเดินทางและใบจองห้องพักที่จ่ายเงิน ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
9. ประกันการเดินทางวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 3 หมื่นยูโร ครอบคลุมประเทศในกลุ่มเชงเก้น
ตลอดระยะเวลาการเดินทาง รวมถึงการส่งตัวกลับไทยในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต หรือซื้อได้ง่ายๆที่สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (www.HiHostels.com)
10. เงินสดจํานวน 60 ยูโร (แลกไปให้เรียบร้อย)

สําหรับข้อ 7 ในส่วนหลักฐานด้านการงานจากนายจ้างนั้น ถ้าทํางานเป็นฟรีแลนซ์ก็ให้เขียนจดหมายอธิบายว่าทํางานอะไรอยู่บ้าง หากมีตัวอย่างงานก็ให้ยื่นไปด้วย (แต่ไม่จําเป็น) หากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งลาออก ควรขอวีซ่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แต่หากว่าลาออกเรียบร้อยแล้วหรือกําลังว่างงานก็ให้บอกไปตามจริงอย่าโกหกเด็ดขาด เพราะแม้จะไม่มีงานแต่มีเงินแสดงบนสเตทเมนท์ให้เขาเห็นว่าพอเที่ยวสําหรับทริปนี้ไม่หนีไปเป็นผีน้อยที่นั่นก็โอเค แล้วเขียนจดหมายอธิบายประกอบไปสักนิด เช่น กําลังหางานอยู่ หรืออยากไปท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจจะได้มีแรงกลับมาหางานต่อที่ประเทศไทย หากเขาสงสัยหรืออยากให้อธิบายเพิ่มเติม เขาจะเรียกสัมภาษณ์หลังจากที่คุณยื่นใบสมัคร แต่ไม่ต้องกังวลหากภาษาอังกฤษของคุณไม่ค่อยแข็งแรง ทางกงสุลจะส่งล่ามช่วยแปลให้ขณะสัมภาษณ์

 

Croatia

การขอวีซ่าเชงเก้นโครเอเชีย

โครเอเชียยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้น (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2016) ข่าวดีก็คือ แม้โครเอเชียจะยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้น แต่ผู้ที่มีวีซ่าเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเรสซิเดนท์เพอร์มิทที่ออกโดยประเทศในกลุ่มเชงเก้น รวมถึงประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย และไซปรัส ก็จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม สามารถเดินทางเข้าไปได้เลย ไม่ว่าจะเพื่อต่อเครื่องหรือพํานักอยู่ในประเทศโครเอเชีย เป็นเวลารวมกันสูงสุด 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าโครเอเชีย

แต่หากว่าจะไปโครเอเชียเพียงประเทศเดียว ต้องยื่นขอวีซ่าผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชียของบริษัทวีเอฟเอส ซึ่งได้เริ่มเปิดดําเนินการเป็นศูนย์ยื่นรับคําร้องขอวีซ่าประเทศโครเอเชียประจําประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2015 เป็นต้นมา

ที่อยู่ : ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชีย ประจําประเทศไทย (VES Global) ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทร : 0-2632-1541
อีเมล : info.crth@vfshelpline.com
เว็บไซต์ : http://www.vfsglobal.com/croatia/thailand/Thai/index.html

 

Slovenia

การขอวีซ่าเชงเก้นสโลวีเนีย

สําหรับคนไทยยังต้องขอวีซ่าเข้าประเทศสโลวีเนีย แต่ถ้าเผอิญคุณมีวีซ่าเชงเก้นหรือเรสซิเดนท์เพอร์มิทที่ออกโดยประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเชงเก้นและยังไม่หมดอายุ จะสามารถเข้าออกประเทศสโลวีเนียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่ม เป็นเวลารวมกันสูงสุด 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้ง 26 ประเทศ
ในการขอวีซ่าเชงเก้นจากสถานทูตสโลวีเนีย ต้องขอผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรียของบริษัทวีเอฟเอส โดยให้ขอล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน หรือ ขอก่อนเดินทางไม่เกิน 3 เดือน

ที่อยู่ : ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรีย ประจําประเทศไทย (VFS Global) ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เบอร์โทร : 0-2118-7008
อีเมล์ : info.austhavfshelpline.com
เว็บไซต์ : https://www.vfsglobal.com/austria/thailand/Thai/index.html

 

Romania

การขอวีซ่าเชงเก้นโรมาเนีย

โรมาเนียยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้น (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2016) เช่นเดียวกับโครเอเชีย แม้โรมาเนียจะยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้น ก็อนุโลมให้ผู้ที่มีวีซ่าเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเรสซิเดนท์เพอร์มิทที่ออกโดยประเทศในกลุ่มเชงเก้น รวมถึงประเทศโครเอเชีย บัลแกเรีย และ ไซปรัส ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม เข้าไปเที่ยวได้เลยเช่นกัน

แต่หากว่าจะไปประเทศโรมาเนียเพียงประเทศเดียว ต้องยื่นขอวีซ่าออนไลน์ผ่านทางพอร์ทอลอีวีซ่าที่ http://evisa.mae.ro/home โดยให้ขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือไม่เกินกว่า 3 เดือนก่อนการเดินทาง

ที่อยู่ : สถานทูตโรมาเนียประจําประเทศไทย 3388/41 ชั้น 12 ตึกสิรินรัตน์ ถนนพระรามสี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร : 0-2240-2523
อีเมล : bangkok.consul@mae.ro
เว็บไซต์ : http://bangkok.mae.ro/en

 

Bulgaria

การขอวีซ่าเชงเก้นบัลแกเรีย

บัลแกเรียยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2016) สําหรับคนไทยยังต้องขอวีซ่าเข้าประเทศบัลแกเรีย แต่ถ้าถือวีซ่าเชงเก้นแบบชนิดที่เข้าออกได้ 2 ครั้ง หรือหลายครั้ง (Multiple) และยังไม่หมดอายุรวมถึงไม่เกินจํานวนวันที่ได้รับอนุญาตตลอดระยะเวลาที่จะมาเที่ยวในบัลแกเรียก็จะไม่ต้องขอวีซ่าของบัลแกเรียเพิ่ม สามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวได้เลย โดยจะพํานักอยู่ในบัลแกเรียได้จํานวนรวมกันไม่เกิน 3 เดือน ในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าประเทศบัลแกเรีย
ในกรณีที่จะไปประเทศบัลแกเรียเพียงประเทศเดียว ขอให้เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html และต้องไปยื่นขอวีซ่าที่ ประเทศเวียดนามตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

ที่อยู่ : 5 Nui Truc Street, Van Phuc, Hanoi, P.O. Box 10, Vietnam
เบอร์โทร : +844 3845 2908 / สายด่วนนอกเวลาทําการ +84 123 940 9129
เบอร์แฟกซ์ : +844 3846 0856
อีเมล : embassy.hanoiamfa.bg
เว็บไซต์ : http://www.mfa.bg/embassies/Vietnam

 

สรุป

หากมีวีซ่าเชงเก้นที่ออกโดยสถานทูตฮังการีหรือสโลวีเนีย ก็จะเข้าอีก 3 ประเทศได้ คือ โครเอเชีย โรมาเนีย และบัลแกเรีย (แต่หากมีวีซ่าโครเอเชีย โรมาเนีย หรือบัลแกเรีย จะเข้าฮังการีหรือสโลีวีเนียไม่ได้ เพราะถึงแม้ว่าทั้งโครเอเชีย โรมาเนีย และบัลแกเรีย จะเป็นสมาชิกกลุ่มสหภาพ ยุโรปหรืออียูที่มีอยู่ 28 ประเทศ ณ ปัจจุบัน ทั้ง 3 ประเทศนี้ยังไม่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น) เพราะฉะนั้นทางที่ดีควรวางแผนเข้าไปตั้งหลักที่ฮังการีหรือสโลวีเนียก่อน แล้วจึงค่อยเดินทางลัดเลาะไปโครเอเชีย โรมาเนีย หรือบัลแกเรีย
ประเทศฮังการีมีสถานทูตและกงสุลประจําประเทศไทย จึงขอแนะนําว่า ฮังการีนี่แหละคือคําตอบสุดท้าย! เพราะหากขาดเหลืออะไร เราจะสามารถพูดคุยขอคําแนะนําได้โดยตรง ในขณะที่ประเทศสโลวีเนียนั้นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านบริษัทวีเอฟเอส ซึ่งไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ และมักจะปฏิเสธการตอบคําถามเฉพาะเจาะจงที่เป็นปัญหาส่วนตัวของเรา

แต่ถ้าตัดสินใจจะไปเพียง 3 ประเทศนอกกลุ่มเชงเก้น คือ โครเอเชีย โรมาเนีย แล บัลแกเรีย ก็ให้ไปขอวีซ่าจากประเทศบัลแกเรียเท่านั้น เพราะวีซ่าของประเทศบัลแกเรียจะใช้เข้าโครเอเชียและโรมาเนียได้ แต่เท่าที่มีข้อมูลอยู่ตอนนี้วีซ่าจากประเทศโครเอเชียและโรมาเนีย จะไม่สามารถเข้าประเทศบัลแกเรียได้
สรุปง่ายๆก็คือ ผู้ที่มีวีซ่าที่ออกโดยกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้นทั้ง 26 ประเทศ สามารถเข้าโครเอเชีย โรมาเนีย และบัลแกเรียได้ แม้ 3 ประเทศนี้จะยังไม่ได้ร่วมกลุ่มวีซ่าเชงเก้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น